مرکز هواشناسی- میزان بارش- بارندگی سال زراعی جاری-دمای هوا- سازمان هواشناسی
میزان بارش در شهرستانهای ایران تا تاریخ 26/02/92

از مهر 91 تا بهار 92

میزان بارش در شهرستان

ارسنجان

385

میزان بارش در شهرستان

مرودشت

405.4

میزان بارش در شهرستان

آرموت

343.1

میزان بارش در شهرستان

تهران

230.5

میزان بارش در شهرستان

فيروز كوه

163.1

میزان بارش در شهرستان

نساء

536.4

میزان بارش در شهرستان

سيرا

424.5

میزان بارش در حوزه آبی

سد امير کبير

281.1

میزان بارش در شهرستان

لتيان

293.6

میزان بارش در حوزه آبی

پلور

421.1

میزان بارش در شهرستان

اراك

235

میزان بارش در شهرستان

احمد آباد ساوه

182

میزان بارش در شهرستان

شازند

440

میزان بارش در شهرستان

دليجان

155.3

میزان بارش در شهرستان

ساوه

168.1

میزان بارش در شهرستان

شلمان

750.5

میزان بارش در شهرستان

منجيل

148.2

میزان بارش در شهرستان

رشت

973.5

میزان بارش در شهرستان

هشتپر

653.4

میزان بارش در شهرستان

تير تاش

670.4

میزان بارش در شهرستان

ريگ چشمه

665

میزان بارش در شهرستان

كرد خيل

667.6

میزان بارش در شهرستان

قران طالار

491

میزان بارش در شهرستان

مياندشت (بابلسر)

794.3

میزان بارش در شهرستان

سنگده

525.1

میزان بارش در شهرستان

پنجاب

91.7

میزان بارش در شهرستان

محمود آباد (شمال)

1092.7

میزان بارش در شهرستان

پل ذغال

304.3

میزان بارش در شهرستان

رامسر(تركرود آخوند)

789.7

میزان بارش در شهرستان

هرات بر

709.5

میزان بارش در شهرستان

داربکلا

666.5

میزان بارش در شهرستان

دينار سرا

985.5

میزان بارش در شهرستان

عالم کلا

741.6

میزان بارش در شهرستان

شير گاه

703.8

میزان بارش در شهرستان

فيروز کلا

623

میزان بارش در شهرستان

ميانه

184.9

میزان بارش در شهرستان

اهر

173.5

میزان بارش در شهرستان

تبريز

193.4

میزان بارش در شهرستان

مراغه

311.7

میزان بارش در شهرستان

جلفا

160.4

میزان بارش در شهرستان

قلعه جوق (ماكو)

265.5

میزان بارش در شهرستان

پل نوايي (خوي)

228.5

میزان بارش در شهرستان

پل سر دشت بريسو

642.3

میزان بارش در شهرستان

مياندواب

269

میزان بارش در حوزه آبی

سد مهاباد

354.5

میزان بارش در شهرستان

اشنويه

406

میزان بارش در حوزه آبی

كمپ اروميه

333

میزان بارش در شهرستان

سلماس

259.5

میزان بارش در شهرستان

قره باغ

220

میزان بارش در شهرستان

قره ضياالدين

264.5

میزان بارش در شهرستان

پل دشت

173

میزان بارش در شهرستان

سیه چشمه

248

میزان بارش در شهرستان

آلاسقل(تكاب)

395

میزان بارش در شهرستان

پيرانشهر

700.4

میزان بارش در شهرستان

شاهين دژ

260

میزان بارش در شهرستان

داشبند (بوکان)

316.1

میزان بارش در شهرستان

مرز سرو

371.5

میزان بارش در شهرستان

نقده

318.5

میزان بارش در حوزه آبی

بابا رود

275.5

میزان بارش در شهرستان

محكي

388.5

میزان بارش در شهرستان

روانسر

427.8

میزان بارش در شهرستان

كرمانشاه

357.5

میزان بارش در شهرستان

آران

298

میزان بارش در شهرستان

توتشامي(گهواره)

508.2

میزان بارش در شهرستان

فيروزآباد(كرند )

423

میزان بارش در شهرستان

قصرشيرين

411

میزان بارش در شهرستان

هفت تپه

366.2

میزان بارش در حوزه آبی

كارون سه

669.5

میزان بارش در شهرستان

گدار لندر

544.5

میزان بارش در شهرستان

تله زنگ

605.3

میزان بارش در شهرستان

اهواز

246.2

میزان بارش در شهرستان

سد شهدا

421.5

میزان بارش در شهرستان

مشراگه

260.5

میزان بارش در شهرستان

ايذه

617.7

میزان بارش در حوزه آبی

سد دز

480

میزان بارش در شهرستان

خیر آباد

389

میزان بارش در شهرستان

جلوگير

544.3

میزان بارش در شهرستان

ايدنک

501.3

میزان بارش در شهرستان

سپيددشت

474

میزان بارش در شهرستان

سوسن

626.5

میزان بارش در حوزه آبی

تنگاب

387

میزان بارش در حوزه آبی

گوزون

235.3

میزان بارش در شهرستان

لارستان

120.6

میزان بارش در شهرستان

شيراز

431.8

میزان بارش در شهرستان

مادر سليمان

371

میزان بارش در شهرستان

اداره اباده

202.2

میزان بارش در شهرستان

مزايجان بوانات

293

میزان بارش در شهرستان

نيريز

167

میزان بارش در شهرستان

بافت سلطاني

190.5

میزان بارش در شهرستان

ميانده

175.5

میزان بارش در شهرستان

رحمت آباد ريگان بم

57.5

میزان بارش در شهرستان

كرمان

165.5

میزان بارش در شهرستان

قوچان

201.75

میزان بارش در شهرستان

نيشابور

216.5

میزان بارش در شهرستان

سبزوار

142.5

میزان بارش در شهرستان

گناباد

123.5

میزان بارش در شهرستان

تربت جام

122.3

میزان بارش در شهرستان

مشهد

179.7

میزان بارش در شهرستان

سرخس

137

میزان بارش در شهرستان

فریمان

162

میزان بارش در شهرستان

درگز

203

میزان بارش در شهرستان

درونه

95.5

میزان بارش در شهرستان

جنت آباد

109.5

میزان بارش در شهرستان

مزينان

105.5

میزان بارش در حوزه آبی

فدک

125

میزان بارش در شهرستان

کرات

125.5

میزان بارش در شهرستان

چناران

152.2

میزان بارش در شهرستان

كاشان

118.5

میزان بارش در شهرستان

كوچري

272.5

میزان بارش در شهرستان

اصفهان

145.5

میزان بارش در حوزه آبی

مقصود بيك

184

میزان بارش در حوزه آبی

جندق

103.5

میزان بارش در شهرستان

نيستانک

92.5

میزان بارش در شهرستان

ميمه و وزوان

165

میزان بارش در شهرستان

ورزنه

146.5

میزان بارش در شهرستان

قلعه شاهرخ

336.1

میزان بارش در شهرستان

اسکندري

350.5

میزان بارش در شهرستان

برزوک

220.5

میزان بارش در شهرستان

چاه بهار

194

میزان بارش در حوزه آبی

سد بمپور

78

میزان بارش در شهرستان

هوشك سروان

69.9

میزان بارش در شهرستان

زاهدان

68

میزان بارش در شهرستان

زابل

26.5

میزان بارش در شهرستان

مريوان

789.8

میزان بارش در شهرستان

سنندج

284.8

میزان بارش در شهرستان

سلامت آباد

214.9

میزان بارش در شهرستان

سقز

430.5

میزان بارش در شهرستان

کامیاران

393.3

میزان بارش در شهرستان

بانه

725.5

میزان بارش در شهرستان

دهگلان

204.5

میزان بارش در حوزه آبی

سد اكباتان

277.5

میزان بارش در شهرستان

وسج

336

میزان بارش در شهرستان

وراينه

433.5

میزان بارش در شهرستان

آق کهريز

219.5

میزان بارش در شهرستان

قهاوند

221

میزان بارش در شهرستان

خميگان

235.5

میزان بارش در شهرستان

چهلگرد

1178.5

میزان بارش در حوزه آبی

چشمه برم (لردكان)

598.5

میزان بارش در شهرستان

شهر کرد

358.7

میزان بارش در شهرستان

بروجن

340.2

میزان بارش در شهرستان

فارسان

496.9

میزان بارش در شهرستان

بروجرد

395.5

میزان بارش در حوزه آبی

چم انجير

346.5

میزان بارش در شهرستان

پل دختر

425

میزان بارش در شهرستان

درود

468

میزان بارش در حوزه آبی

چم زمان(ازنا)

364.5

میزان بارش در شهرستان

کشور

769

میزان بارش در شهرستان

کوهدشت

364.5

میزان بارش در شهرستان

نور آباد

438

میزان بارش در شهرستان

مهران

248.4

میزان بارش در شهرستان

دهلران

319.4

میزان بارش در شهرستان

ایلام

206.8

میزان بارش در شهرستان

ايوان

373.9

میزان بارش در حوزه آبی

دارتوت

253.7

میزان بارش در شهرستان

آبدانان

723.2

میزان بارش در شهرستان

ياسوج

796

میزان بارش در شهرستان

سعد آباد

397

میزان بارش در شهرستان

بوشهر

205.1

میزان بارش در حوزه آبی

حسين آباد (سارمساقلو)

179.7

میزان بارش در شهرستان

قروه

160.5

میزان بارش در شهرستان

خدا بنده(قیدار)

308.5

میزان بارش در شهرستان

خرمدره

184

میزان بارش در شهرستان

قره کهريز

182

میزان بارش در شهرستان

دندي

242.2

میزان بارش در شهرستان

قلتوق

361.5

میزان بارش در شهرستان

بن كوه

92

میزان بارش در شهرستان

آستانه (دامغان)

99.5

میزان بارش در شهرستان

خير آباد سمنان

98

میزان بارش در شهرستان

بسطام

140.8

میزان بارش در شهرستان

طرود

84

میزان بارش در شهرستان

دامغان

67.5

میزان بارش در شهرستان

ده صوفيان

203.5

میزان بارش در شهرستان

چهار ده

90

میزان بارش در شهرستان

مجن

219.5

میزان بارش در شهرستان

بيارجمند

116.1

میزان بارش در شهرستان

محمد آباد يزد

87.2

میزان بارش در شهرستان

طبس

54.5

میزان بارش در شهرستان

ابر کوه

108.3

میزان بارش در شهرستان

اردکان

127.5

میزان بارش در شهرستان

بهاباد

96.5

میزان بارش در حوزه آبی

مهدي اباد بهادران

70

میزان بارش در شهرستان

يزد

83.9

میزان بارش در شهرستان

طاشكوئيه

156

میزان بارش در حوزه آبی

برنطين (ميناب)

271.7

میزان بارش در شهرستان

اردبيل

152.4

میزان بارش در شهرستان

اصلاندوز

158.6

میزان بارش در حوزه آبی

مراوه تپه

329.5

میزان بارش در شهرستان

گنبد كاووس

545.5

میزان بارش در شهرستان

گرگان

608.5

میزان بارش در حوزه آبی

سد گرگان

400.1

میزان بارش در شهرستان

تمر

572.5

میزان بارش در شهرستان

اراز کوسه

660.5

میزان بارش در شهرستان

سر مو

633

میزان بارش در شهرستان

راميان

1171

میزان بارش در حوزه آبی

شصت کلا

692

میزان بارش در شهرستان

بندر ترکمن

626

میزان بارش در حوزه آبی

گلبداغ

781.8

میزان بارش در شهرستان

سالاريه قم

150.5

میزان بارش در شهرستان

وشنوه

196.7

میزان بارش در شهرستان

کوه سفيد

119.1

میزان بارش در شهرستان

رودك قزوين

145

میزان بارش در شهرستان

ده اروان

285

میزان بارش در شهرستان

بيدستان

259

میزان بارش در شهرستان

قزوين

259.2

میزان بارش در شهرستان

بجنورد

162.3

میزان بارش در شهرستان

شيروان

129

میزان بارش در شهرستان

نوشیروان

195

میزان بارش در شهرستان

غلامان

290.7

میزان بارش در شهرستان

آيرقايه

308

میزان بارش در شهرستان

اسد آباد بيرجند

141

میزان بارش در شهرستان

بشرويه

82.5

میزان بارش در شهرستان

فتح آباد فردوس

186

میزان بارش در شهرستان

بنرک

229.5

میزان بارش در شهرستان

نهبندان

54.8

میزان بارش در شهرستان

خونيک عليا

144

میزان بارش در حوزه آبی

دربند سنخواست

130.2

میزان بارش در شهرستان

ورامين

122.8

میزان بارش در شهرستان

شبستر

251.9

میزان بارش در شهرستان

آباده طشك

306.5

میزان بارش در شهرستان

كازرون

491.5

میزان بارش در شهرستان

جهرم

221.4

میزان بارش در شهرستان

سپیدان

604.4

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۱ساعت 16:0  توسط مهدی بستانی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
مجله بهداشت زنان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
پیوندها
هواشناسی فارس
سازمان هواشناسی ایران
مرکز هوای فارس
مجله بهداشت زنان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM